De financiële voorwaarden Huis in Actie

Geld inzamelen

 • 100% van de donaties op de actiepagina’s van het inloophuis zal worden uitgekeerd aan het IPSO inloophuis. Transactiekosten van €0,40 die een donateur eventueel extra heeft gedoneerd, zal door KWF worden gebruikt om het actieplatform te beheren en mogelijk te maken.

Geld besteden

 • Het geld mag niet worden besteed aan:
  • (individuele) behandelingen en / of medicijnen
  • Alcohol en tabak
  • Projecten en / of activiteiten die door de tabaksindustrie c.q. tabakslobby worden gefinancierd
  • Projecten en / of activiteiten die door de alcoholindustrie worden gefinancierd

Algemene gebruikersvoorwaarden acties.kwf.nl

 • Elk inloophuis maakt één teampagina aan waaronder oneindig veel actiepagina’s aangemaakt kunnen worden.
 • KWF heeft samen met IPSO een 'samen met'-logo ontwikkeld, zodat ieder inloophuis eenvoudig kan communiceren dat iedere actie het inloophuis van zijn of haar keuze steunt. Het inloophuis is de begunstigde van zijn/haar opbrengst.
 • Het logo mag niet worden bewerkt.
 • Het plaatsen van het ‘samen met’-logo op een product of naast een product op de teampagina dan wel actiepagina is niet toegestaan, tenzij  hierover van tevoren met KWF afspraken zijn gemaakt. Neem hiervoor contact met KWF op via acties@kwf.nl.
 • Het IPSO inloophuis zal zich inspannen om bij activiteiten en in uitingen het 'samen met'-logo te gebruiken. 
 • Ieder inloophuis houdt bij het organiseren van zijn actie of evenement rekening met de uitgangspunten van een gezonde leefstijl.
 • Na afloop van het gebruik van het actieplatform zal het inloophuis geen gebruik meer mogen maken van het ‘samen met’-logo, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

 Algemene deelnemersvoorwaarden Huis in Actie

 • Jouw communicatie-uitingen op je actiepagina dienen respectvol en feitelijk juist te zijn.
 • Als je op het actieplatform voor het inloophuis een actie organiseert, is deze actie of het evenement voor jouw eigen risico. KWF noch  het inloophuis is  aansprakelijk voor  schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met het door jouw georganiseerd evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Door deel te nemen aan dit actieplatform vrijwaart je KWF / IPSO van alle aanspraken van derden die verband houden met het evenement of de actie je via het actieplatform organiseert. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een derde in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 • Als jouw actie op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, weeromstandigheden en of (lokale) overheidsbesluiten, niet door kan gaan, vindt er geen restitutie plaats van de op het actieplatform gestorte donaties.

Tips

 • Een persoonlijke motivatie waarom je hebt gekozen om in actie te komen voor jouw inloophuis is voor je klanten en relaties, of voor je familie, vrienden en collega’s erg inspirerend om te lezen.  Kijk voor meer informatie over het werk van de inloophuizen op www.ipso.nl
 • Als je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten.
 • Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien nodig, daar toestemming voor te vragen.

 

Bepalingen omdat je gebruik maakt van het platform van KWF voor je actie voor jouw inloophuis.

Roken: KWF wil vanwege haar rookvrij-beleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als rookvrije activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met KWF nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie en de ‘commerciële medische industrie’ is terughoudendheid geboden.  Voor overleg kun je mailen naar acties@kwf.nl.

Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk. Voor overleg kun je mailen naar acties@kwf.nl.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de alcoholindustrie.
Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij KWF. De afspraak is dat het ‘samen met’-logo van KWF nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en KWF. Voor overleg kun je mailen naar acties@kwf.nl.

Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit KWF is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel via acties@kwf.nl.

Voeding: KWF hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar KWF liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het ‘samen met’-logo nooit bij dat van een voedingsproduct plaatst. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, een bakker etc. Informeer bij twijfel via acties@kwf.nl.

Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal type bedrijven waar KWF om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie (Het zetten van een tatoeage of piercing kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Voor Tattooshops, piercingstudio's en specialisten voor permanente make-up is het daarom van belang dat zij een GGD-vergunning hebben dat dit veilig gebeurd. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie.), de wapenindustrie, bedrijfsactiviteiten met risico’s voor uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

Daarnaast kijkt KWF naar de intenties van de organisatoren van een actie en verzekert zich van de integriteit van de opzet van een actie.

Klik hier voor meer informatie over KWF.

Klik hier voor meer informatie over IPSO.